سامانه ذینفع واحد

این محصول در راستای آیین نامه «تسهیلات و تعهدات کلان» بانک مرکزی طراحی شده است این آیین‌نامه جهت پیاده‌سازی در بانک های مختلف ابلاغ شده تا بانک ها سقف مشخصی (که توسط بانک مرکزی معین شده است) از منابع خود را چه به لحاظ فردی و چه از حیث جمعی، به تسهیلات و تعهدات کلان اختصاص دهند. اساسی‌ترین امر در تحقق این مهم شناسایی گروه‌های مرتبط از مشتریان یک بانک است که در ادبیات بانکی تحت عنوان "گروه‌های ذینفعی" شناخته شده اند؛ و بانک بایستی طبق دستورالعمل‌های مذکور در آیین‌نامه مربوطه پس از شناسایی این گروه‌ها از میان مشتریان خود، سقف تسهیلات و تعهدات اعطایی به آنها را کنترل نماید.

امکانات کلی سامانه ذینفع واحد

  • امکان تخصیص منابع بانکی به تعداد بیشتری از آحاد جامعه، تنوع بخشی بیشتر به سبد اعتباری بانک‌ها و به حداقل رساندن زیان های ناشی از تمرکز منابع بانک ها حول یک شخص یا گروهی از اشخاص با یکدیگر مرتبط که به تعبیری ذینفع واحد تلقی می شوند.
  • ایجاد سقف برای تسهیلات و تعهدات قابل اعطا به هر ذینفع واحد
  • تخصیص بخش محدودی از منابع بانک ها به تسهیلات و تعهدات کلان

کارکردهای سامانه:

  • مدیریت روابط
  • مدیریت گروه‌ها
  • مدیریت پیشنهادات
  • سیستم ارائه‌ی اطلاعات